Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

 1.1. Gasten van De Slag, De Kiefer en Hattemat vinden onze algemene voorwaarden op www.deslag-hardenberg.nl, www.dekiefer.nl, www.zwembadhattemat.nl en op zwembaden.hardenberg.nl of bij de receptie van het zwembad.

1.2. De huisregels hangen in de hal of bij de entree van de accommodatie

Regels en afspraken voor veiligheid, gezondheid en privacy .

1.3. Bezoekers houden zich aan de huisregels. Bij verschil van mening over de regel, beslist de aanwezige leidinggevende van het zwembad.

1.4. Bezoekers doen wat de medewerkers van het zwembad vragen.

1.5. Bezoekers vanaf 14 jaar moeten zich kunnen legitimeren.

1.6. Verbaal en/of lichamelijk geweld is niet toegestaan.

1.7. Aanstootgevende intimiteit is niet toegestaan.

1.8. De directie van De Slag, De Kiefer of Hattemat kan bezoekers die zich niet aan de huisregels houden in de toekomst de toegang weigeren. Als er een strafbaar feit is gebeurd, dan schakelt de directie altijd de politie in. Dit kan leiden tot een ontzegging van de toegang voor een periode van maximaal 5 jaar.

1.9. Bij gebeurtenissen die niet in de huisregels staan beschreven, beslist de directie van De Slag, De Kiefer of Hattemat.

1.10. Het zwembad moet veilig zijn. Bezoekers mogen geen voorwerpen meenemen die gevaarlijk kunnen zijn. Bezoekers mogen geen alcohol of drugs meenemen.

1.11. Bezoekers gaan op eigen risico het zwembad binnen. Het zwembad is niet aansprakelijk voor schade, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal. Behalve als dit is veroorzaakt doordat een medewerker van het zwembad zich niet professioneel gedragen heeft.

1.12. Bezoekers die onder strenge medische controle staan, melden dit vooraf bij de receptie en het badpersoneel van het zwembad.

1.13. Bezoekers mogen geen foto’s/videobeelden maken onder water, in kleedhokjes en in toiletten.

1.14. Zwemkleding is verplicht. Een burkini mag gedragen worden.

1.15. In het zwembad mag er buiten het water niet gerend worden.

1.16. Ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Kinderen zonder zwemdiploma A mogen alleen met begeleiding van een betalende volwassen persoon naar binnen. De persoon moet 18 jaar of ouder zijn en zelf goed kunnen zwemmen. Kinderen zonder zwemdiploma moeten zwemvleugels of een zwemvest dragen (EN12402 norm, met een minimaal drijfvermogen van 50 Newton (NEN-EN-ISO 12402-5)).

1.17. Bezoekers die zich ingeschreven hebben, vinden het goed dat de gegevens opgeslagen worden in onze administratie (Basis Registratie Persoonsgegevens). De Slag, De Kiefer en Hattemat houden zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.18. Personeel moet, i.v.m. het waarborgen van de veiligheid, met bezoekers kunnen communiceren, dan wel in het Nederlands, Engels of Duits of via een tolk.  Anders geen toegang.

 

 1. Regels voor de kleedruimte, zwemzalen en de douches.

2.1. Kleding en persoonlijke spullen mogen niet worden achtergelaten in de kleedkamers. Je kunt deze opbergen in de aanwezige kluisjes. Mochten er geen kluisjes beschikbaar zijn, dan kun je de spullen meenemen naar het bad/ligweide. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor vermissing van eigendommen.

2.2. Voor het verlaten van kleedhokje of kleedkamer richting het zwembad doen bezoekers hun schoenen uit of gebruiken zij overschoentjes. De overschoentjes zijn te koop bij de receptie van het zwembad. Voor Hattemat n.v.t.

2.3. Douchen voor het zwemmen is verplicht.

2.4. Huisdieren zijn niet welkom, uitzondering geldt voor hulphonden.

2.5. Alle ruimtes van De Slag, De Kiefer en Hattemat zijn rookvrij.

 1. Hoe betaalt u voor het zwembadbezoek?

3.1. Bezoekers betalen hun entree, badenkaart, kwartaalabonnement, jaarkaart of zwemleskaart bij de receptie van het zwembad. Dit kan contant of met pin. Je kunt ook online een toegangsbewijs kopen op http://zwembaden.hardenberg.nl

3.2. Bezoekers die een badenkaart, kwartaalabonnement, jaarkaart, of zwemleskaart kopen betalen één keer voor een pasje. Met dit pasje kunnen zij langs het toegangspoortje. Het pasje legt het bezoek vast. Wanneer bezoekers het pasje verliezen, dan moet er een nieuwe pas gekocht worden en hierop kan de medewerker het tegoed op zetten. Bij Hattemat is geen toegangssysteem, maar scant u de pas bij de receptie of aan het bad.

3.3. Een pas is persoonsgebonden.

3.4. Het zwembad mag de prijzen verhogen en communiceert dit bij de receptie en op de website.

 

 1. Geldigheid kaart

4.1. De bezoeker mag alleen bij het zwemgedeelte naar binnen met een geldige entree. Deze is geldig voor 1 bezoek.

4.2. Een badenkaart is vanaf de aankoopdatum 12 maanden geldig. Een kwartaalabonnement is vanaf de aankoopdatum drie maanden geldig. Een jaarabonnement is vanaf de aankoopdatum 12 maanden geldig.

4.3. Een E-ticket heeft een barcode. Het ticket mag niet worden beschadigd of gevouwen, dan werkt het niet meer. De bezoeker mag een E-ticket ook digitaal laten scannen met zijn/haar telefoon.

4.4. Een E-ticket kan niet tegen betaling worden ingeleverd.

4.5. Met een seizoenkaart van De Hattemat kunt u gebruik maken van de binnenbaden tegen een kleine bijbetaling.
4.6. Met de meerbadenkaarten of abonnementen van De Slag en De Kiefer mag u ook zwemmen in De Hattemat.

 

 1. Stoppen van een abonnement, badenkaart of zwemles

5.1. Als een abonnement of badenkaart niet (geheel) is opgemaakt ontvangen bezitters daarvan geen geld terug.

 

 1. Vakantie en ziekte

6.1. Het zwembad mag de openingstijden wijzigen.

De actuele openingstijden kunt u vinden op de website van De Slag (www.deslag-hardenberg.nl), De Kiefer (www.dekiefer.nl) en Hattemat (www.zwembadhattemat.nl).
6.2. Bij ziekte langer dan 4 weken kan uw kaart verlengd worden. Dit dient u bij de receptie van het zwembad aan te vragen.

 

 1. Zwemles

7.1. Het regelen van de zwemles

 1. Degene die voor zichzelf of zijn/haar kind(eren) zwemles wil, schrijft zich of zijn/haar kind(eren) daarvoor in op de website (zwembaden.hardenberg.nl). De inschrijving is compleet wanneer de betaling hiervoor is voldaan, alleen na betaling wordt iemand op de wachtlijst geplaatst. De inschrijver verklaart zich akkoord met de ‘algemene voorwaarden’. Dit gebeurt door het aanklikken van een vinkje.
 2. De inschrijver verklaart zich akkoord met het opslaan van de gegevens in de administratie van het zwembad.
 3. De uit de inschrijving voortvloeiende overeenkomst tot het geven en ontvangen van zwemles eindigt nadat degene die zwemles ontvangt voor de laatste keer examen heeft gedaan voor een diploma.
 4. In uitzonderlijke gevallen kan iemand het eindniveau van een diploma niet halen. Het badpersoneel overlegt in dat geval met ouders/verzorgers over het hoogst haalbare niveau.
  e. Een gemiste les kan niet worden ingehaald.

7.2. Zwemlesabonnementen

 1. Het zwemlesabonnement is geldig t/m het behalen van diploma C. In uitzonderlijke gevallen kan iemand het eindniveau van een diploma niet halen. Het badpersoneel overlegt in dat geval met ouders/verzorgers over het hoogst haalbare niveau. De organisatie kan dan beslissen dat er geen diploma wordt behaald.
 2. Bij aanvang van de zwemles moet het lesgeld worden betaald. Dit kan in 1 keer of in termijnen gedaan worden, bij de receptie van het bad of online.
 3. Bezitters van een zwemlesabonnement kunnen dit niet stopzetten. Er zijn uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld als degene voor wie dit abonnement aangeschaft is op advies van het personeel tijdelijk op de wachtlijst gezet wordt of op advies van de dokter een langere periode niet kan zwemmen.
 4. Bij niet betalen, wordt de zwemles gelijk stopgezet. De ingeschrevene kan dan niet meedoen aan de zwemles. De ingeschrevene kan weer meedoen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.
 5. De zwembaden werken samen met stichting SAM& voor eventuele betalingsmogelijkheden. De voorwaarden leest u op www.samenvoorallekinderen.nl
 6. Uw kind heeft tijdens de periode van zwemles gratis toegang bij een van bovengenoemde zwembaden, mits onder begeleiding van een betalende volwassene die zelf zwemvaardig is.
 7. Gemiste zwemlessen kunnen niet ingehaald worden. Als de ingeschrevene niet kan deelnemen aan de zwemles wordt deze afgemeld in de online omgeving op zwemles.hardenberg.nl bij het leerlingvolgsysteem. Is de ingeschrevene voor langere tijd afwezig dan wordt dit gemeld via de mail van het betreffende zwembad. (info@zwembaddekiefer.nl, info@deslaghardenberg.nl, info@zwembadhattemat.nl
 8. Afmelden voor de zwemles vanwege ziekte kan via het leerlingvolgsysteem.
 9. Na het behalen van een diploma loopt het zwemlesabonnement door naar het volgende traject B of C. Na het behalen van diploma C stopt het zwemlesabonnement.

 

7.3. Regels voor terugbetaling en beëindiging van zwemles:

 1. Terugbetaling van het geldbedrag dat is betaald voor het zwemlesabonnement kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Dit kan via een brief die per mail wordt aangevraagd (zie de onder 7.2.g vermelde mailadressen). De organisatie beslist of u uw geld terug krijgt.

 

 

7.4. Lesrooster

 1. Het rooster voor de zwemlessen (de zwemleskalender) staat op www.zwembaddekiefer.nl, www.deslag-hardenberg.nl en www.zwembadhattemat.nl. Deze data en tijden zijn leidend.

Tijdens reguliere schoolvakanties en nationale feestdagen zijn er geen zwemlessen (m.u.v. Hattemat).

 1. Het zwembad mag het lesrooster aanpassen, zonder dat er geld terugbetaald hoeft te worden aan degene die als gevolg van de aanpassing niet aan een geplande les kan deelnemen omdat die is verplaatst. Denk hierbij aan: veranderen zwemtijden, veranderen aantal zwemuren , personeelswisselingen, aanpassen groepsgrootte, aanpassen lesprogramma .

 

7.5. Kijklessen

 1. Er worden regelmatig kijklessen georganiseerd om de vorderingen van uw kind te zien. De data voor deze kijklessen worden vermeld op de zwemleskalender (punt 7.5a), op de website van het zwembad en bij de receptie van het zwembad. Tijdens de reguliere zwemles mogen geen bezoekers, bijvoorbeeld ouders van kinderen die zwemles krijgen, aanwezig zijn (m.u.v. Hattemat) Begeleiders kunnen eventueel in de wachtruimte wachten.

 

7.6. Leerlingvolgsysteem

De zwembaden De Slag, De Kiefer en Hattemat werken met een leerlingvolgsysteem bij de zwemles. Hierin staat informatie over de zwemlessen van degenen die zwemles ontvangen. Er staat in hoe het met de zwemles gaat. De persoonlijke omgeving is te vinden op zwemles.hardenberg.nl. Hier is tevens een QR-code (digitale zwemlespas) te vinden.

 

7.7. Amani (Als Meer Aandacht Nodig Is) zwemles

 1. Er is speciale zwemles voor kinderen die niet aan de reguliere zwemles kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld vanwege een medische reden. Deze zwemles wordt gegeven aan een groep met minder kinderen en deelname hieraan vindt altijd uitsluitend plaats op advies van de zweminstructeur.
 2. Soms kan een kind het eindniveau van een diploma niet halen. Het badpersoneel overlegt in dat geval met ouders/verzorgers over het hoogst haalbare niveau.

 

 1. Hebt u vragen?

U mag vragen stellen bij de receptie of u neemt contact op met het zwembad:

Voor vragen kunt u terecht bij de receptie,

De Slag:

Bel: 0523 – 289465

Mail: info@zwembaddeslag.nl

De Kiefer

Bel: 0523-610123

Mail: info@zwembaddekiefer.nl

De Hattemat
Bel: 06-11643522 (alleen tijdens openingstijden bereikbaar)

Mail: info@zwembadhattemat.nl

 

 1. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf het moment dat een entree of abonnement wordt gekocht bij het zwembad. Bij het kopen daarvan verklaart de koper het eens te zijn met deze voorwaarden. De directie mag de voorwaarden altijd veranderen.