Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1. Gasten van De Slag, De Kiefer en Hattemat vinden onze algemene voorwaarden op www.deslag-hardenberg.nl, www.dekiefer.nl, www.zwembadhattemat.nl en op zwembaden.hardenberg.nl of bij de receptie van het zwembad. 

1.2. De huisregels hangen in de hal van de accommodatie

 

Regels en afspraken voor veiligheid, gezondheid en privacy

1.3. Bezoekers houden zich aan de huisregels. Bij verschil van mening over de regel, beslist de leidinggevende van het zwembad.

1.4. Bezoekers doen wat de medewerkers van het zwembad vragen.

1.5. Bezoekers vanaf 14 jaar moeten zich kunnen legitimeren.

1.6. Verbaal en/of lichamelijk geweld is niet toegestaan.

1.7. Aanstootgevende intimiteit is niet toegestaan.

1.8. De leidinggevende van De Slag, De Kiefer of Hattemat kan bezoekers die zich niet aan de huisregels houden in de toekomst de toegang weigeren. Als er een strafbaar feit is gebeurd, dan schakelt de directie altijd de politie in. Dit kan leiden tot een ontzegging van de toegang voor een periode van maximaal 5 jaar.

1.9. Bij gebeurtenissen die niet in de huisregels staan beschreven, beslist de directie van De Slag, De Kiefer of Hattemat.

1.10. Het zwembad moet veilig zijn. Bezoekers mogen geen voorwerpen meenemen die gevaarlijk kunnen zijn. Bezoekers mogen geen alcohol of drugs meenemen.

1.11. Bezoekers gaan op eigen risico het zwembad binnen. Het zwembad is niet aansprakelijk voor schade, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal.  

1.12. Bezoekers die onder strenge medische controle staan, melden dit vooraf bij de receptie van het zwembad.

1.13. Bezoekers mogen geen foto’s/videobeelden maken van andere mensen in onze accommodaties.  

1.14. Zwemkleding is verplicht. Een burkini mag gedragen worden.

1.15. In het zwembad mag er op het perron niet worden gerend en niet met ballen worden gespeeld (uitzondering voor openluchtbad Hattemat).

1.16. Ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Kinderen zonder zwemdiploma A mogen alleen met begeleiding van een betalende volwassene naar binnen. De persoon moet 18 jaar of ouder zijn en zelf goed kunnen zwemmen. Kinderen zonder zwemdiploma moeten zwemvleugels of een zwemvest dragen (EN12402 norm, met een minimaal drijfvermogen van 50 Newton (NEN-EN-ISO 12402-5)).

1.17. Bezoekers die zich online ingeschreven hebben,  vinden het goed dat de gegevens opgeslagen worden in onze administratie (Basis Registratie Persoonsgegevens). De Slag, De Kiefer en Hattemat houden zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

2 Regels voor de kleedruimte, zwemzalen en de douches.

2.1. Kleding moet opgeruimd worden in een kluisje.

2.2. Voor het verlaten van kleedhokje of kleedkamer richting de zwemzaal doen bezoekers hun schoenen uit of gebruiken zij overschoentjes. De overschoentjes zijn te koop bij de receptie van het zwembad.

2.3. Douchen voor het zwemmen is verplicht.

2.4. Huisdieren zijn niet welkom.

2.5.  Alle ruimtes van De Slag, De Kiefer en Hattemat zijn rookvrij.

 

 

 

 

 

 1. Hoe betaalt u voor het zwembadbezoek?

3.1. Bezoekers betalen hun dagkaart, badenkaart, kwartaalabonnement, jaarkaart of zwemleskaart bij de receptie van het zwembad. Dat kan contant of met pin. Bezoekers kunnen ook betalen per IDEAL op de website http://zwembaden.hardenberg.nl.

3.2. Bezoekers die een badenkaart, kwartaalabonnement, jaarkaart, of zwemleskaart kopen betalen eenmalig paskosten. Met dit pasje kunnen zij langs het toegangspoortje. Het pasje legt het bezoek vast. Wanneer bezoekers het pasje verliezen, dan zet een medewerker van het zwembad het saldo op de nieuw aangeschafte pas.

3.3. Een abonnement en zwemlespas is alleen te gebruiken door de eigenaar. Anderen mogen de pas niet gebruiken.

3.4. Het zwembad mag de prijzen verhogen en laat dit weten op de website. Dit gebeurt 1 keer per jaar in januari.

 

 1. Hoelang en waar is de kaart geldig?

4.1. De bezoeker mag alleen bij het zwemgedeelte naar binnen met een geldig kaartje voor die dag. De bezoeker mag één keer naar binnen met het kaartje.

4.2. Een badenkaart is vanaf de aankoopdatum 12 maanden geldig. Een kwartaalabonnement is vanaf de aankoopdatum drie maanden geldig. Een jaarabonnement is vanaf de aankoopdatum 12 maanden geldig.

4.3. Een E-ticket (dagkaart) heeft een barcode. Het papier mag niet worden beschadigd of gevouwen. Dan werkt de ticket niet meer. De bezoeker mag een E-ticket ook digitaal laten scannen met zijn/haar telefoon.

4.4. Een E-ticket is geldig voor een vaste datum. Een E-ticket kan niet tegen betaling worden ingeleverd.

4.5. Een geldige toegangskaart is in alle baden te gebruiken (zowel De Kiefer, De Slag als Hattemat).

 

 1. Stoppen van een abonnement, badenkaart of zwemles

5.1. Als een abonnement of badenkaart niet (geheel) is opgebruikt ontvangen bezitters daarvan geen geld terug.

 

 1. Vakantie en ziekte

6.1. Het zwembad mag de openingstijden ten alle tijden wijzigen.

De geldende openingstijden kunt u vinden op de website van De Slag (www.deslag-hardenberg.nl), De Kiefer (www.dekiefer.nl) en Hattemat (www.zwembadhattemat.nl).

6.2. Mocht door langdurige afwezigheid (minimaal 4 weken) van onvoorziene reden geen gebruik gemaakt kunnen worden van het abonnement moet dit bij aanvang dit gemeld worden bij de receptie. Het abonnement kan dan verlengd worden.

 

 1. Zwemles

7.1. Het regelen van de zwemles

 1. Degene die voor zich of zijn/haar kind zwemles wil ontvangen schrijft zich of zijn/haar kind daarvoor in op de website (zwembaden.hardenberg.nl). De inschrijving is compleet wanneer de betaling hiervoor is voldaan. De inschrijver ondertekent de inschrijving en verklaart zich akkoord voor de ‘algemene voorwaarden’. Dat gebeurt door het aanklikken van een vinkje .
 2. De inschrijver verklaart zich akkoord met het opslaan van de gegevens in de administratie van het zwembad.
  c. De zwemles kan pas starten na de online ondertekening van de inschrijving.
 3. De uit de inschrijving voortvloeiende overeenkomst tot het geven en ontvangen van zwemles eindigt nadat degene die zwemles ontvangt voor de laatste keer examen heeft gedaan voor een diploma.
 4. Soms kan een persoon het eindniveau van een diploma niet halen. Het zwembad overlegt in dat geval met ouders/verzorgers over het hoogst haalbare niveau.

 

 

 

7.2. Zwemlesabonnementen

 1. Het zwemlesabonnement voor diploma A, B en C is 24 maanden geldig. Als degene die zwemles ontvangt meer tijd nodig heeft voor het behalen van het diploma, wordt het abonnement met 6 maanden verlengd.
 2. Vanaf de eerste datum van de zwemles moet lesgeld worden betaald. Ook bij afwezigheid moet de les worden betaald. Er wordt betaald via het persoonlijke online account op zwembaden.hardenberg.nl
 3. Bezitters van een zwemlesabonnement kunnen dit niet stopzetten. Er zijn uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld als degene voor wie dit abonnement aangeschaft is op advies van het personeel tijdelijk op de wachtlijst gezet wordt of op advies van de dokter een langere periode niet kan zwemmen.
 4. Bij niet betalen, wordt de zwemles gelijk stopgezet. De ingeschrevene kan dan niet meedoen aan de zwemles. De ingeschrevene kan weer meedoen nadat alsnog is betaald.
 5. De zwembaden werken samen met stichting SAM& voor eventuele betalingsmogelijkheden. De voorwaarden leest u op www.samenvoorallekinderen.nl
 6. Uw kind zwemt tijdens de periode van zwemles buiten de zwemlestijden om gratis bij een van bovengenoemde zwembaden. De begeleider betaalt wel toegang.
 7. Gemiste zwemlessen kunnen niet ingehaald worden. Als de ingeschrevene niet kan deelnemen aan de zwemles wordt deze afgemeld in de online omgeving op zwemles.hardenberg.nl bij het leerlingvolgsysteem. Is de ingeschrevene voor langere tijd afwezig dan wordt dit gemeld via de mail aan de receptie van het betreffende zwembad. (info@zwembaddekiefer.nl, info@deslaghardenberg.nl, info@zwembadhattemat.nl
 8. Afmelden voor de zwemles vanwege ziekte kan via het leerlingvolgsysteem.
 9. Is er sprake van langdurig ziekte dan geven bezitters van een zwemlesabonnement dit door aan de receptie van het zwembad.
 10. Na het behalen van een diploma loopt het zwemlesabonnement door naar het volgende traject B of C. Na het behalen van diploma C stopt het zwemlesabonnement. Wanneer er wordt gekozen om eerder te stoppen, stopt het abonnement.

 

 

7.3. Regels voor terugbetaling van zwemles:

 1. Terugbetaling van het geldbedrag dat is betaald voor het zwemlesabonnement kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Dit kan via een brief die per mail wordt aangevraagd (zie de onder 7.2f vermelde mailadressen)
 2. Terugbetalen van lesgeld bij het missen van lessen door ziekte van de ingeschrevene kan alleen als de ziekte langer duurt dan 4 weken. Het lesgeld dat verschuldigd is na de 4e week van verzuim, tot het einde van het verzuim, wordt in dat geval terugbetaald. Bij twijfel kan gevraagd worden om een doktersverklaring.
  c. Terugbetaling van lesgeld kan plaatsvinden bij overlijden van de ingeschrevene.
  d. Terugbetaling van lesgeld kan plaatsvinden bij onvoorziene situaties die langer dan 4 weken duren. Het zwembad beslist of u geld terug krijgt.
 3. Bij terugbetalen van lesgeld worden ook administratiekosten betaald aan het zwembad.

 

7.4. Annuleringsregeling en beëindiging zwemlessen

 1. Verzoeken tot stopzetten van zwemlessen (wat alleen in uitzonderingssituaties mogelijk is, zie onder 5.2) kunnen alleen per brief of e-mail worden ingediend (zie de onder 7.2, onderdeel f vermelde mailadressen). In de brief of e-mail wordt de reden van het stopzetten genoemd.
  b. Eventuele teruggave van voor zwemlessen betaalde bedragen wordt berekend vanaf de datum van ontvangst van de brief of e-mail.
  c. De zwemlespas (zoals benoemd in 3.2) blijft na opzegging van de zwemlessen eigendom van de deelnemer. Eventuele zwemlesartikelen die op de pas staan worden geblokkeerd.
  d. Bij stopzetten van de zwemles (punt 7.4a) is er één maand opzegtermijn.

 

 

7.5. Lesrooster

 1. Het rooster voor de zwemlessen (de zwemleskalender) staat op www.zwembaddekiefer.nl, www.deslag-hardenberg.nl en www.zwembadhattemat.nl. Deze data en tijden zijn leidend.
  b. Het kan voorkomen dat zwemlessen tijdens vakanties en feestdagen naar een ander tijdstip worden verplaatst dit wordt aangegeven op de zwemleskalender of via een nieuwsbrief.
  c. Het zwembad mag het lesrooster aanpassen, zonder dat er geld terugbetaald hoeft te worden aan degene die als gevolg van de aanpassing niet aan een geplande les kan deelnemen omdat die is verplaatst. Denk hierbij aan: veranderen zwemtijden, veranderen aantal zwemuren , personeelswisselingen, aanpassen groepsgrootte, aanpassen lesprogramma.

 

7.7. Kijklessen

 1. Er zijn kijklessen om de zwemles bij te wonen. De data voor deze kijklessen worden vermeld op de zwemleskalender (punt 7.5a), op de website van het zwembad en bij de receptie van het zwembad. Tijdens de gewone zwemles mogen geen bezoekers, bijvoorbeeld ouders van kinderen die zwemles krijgen, aanwezig zijn. Begeleiders van kinderen die zwemles krijgen kunnen eventueel in de wachtruimte van het zwembad wachten.

 

7.8. Leerlingvolgsysteem

De zwembaden De Slag, De Kiefer en Hattemat werken met een leerlingvolgsysteem bij de zwemles. Hierin staat informatie over de zwemlessen van degenen die zwemles ontvangen. Er staat hoe het met de zwemles gaat. De  persoonlijke omgeving is te vinden op zwemles.hardenberg.nl. Hier is tevens een QR-code (digitale zwemlespas) te vinden.

 

7.9. Amani zwemles

 1. Er is speciale zwemles voor personen die niet aan de reguliere zwemles kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld vanwege een medische reden. Deze zwemles wordt gegeven aan een groep met minder personen en deelname hieraan vindt altijd uitsluitend plaats op advies van de zweminstructeur.
 2. Soms kan een persoon het eindniveau van een diploma niet halen. De zweminstructeur overlegt in dat geval met ouders/verzorgers over het hoogst haalbare niveau.
 3. Deze zwemlessen kunnen alleen in overleg met het zwembad en ouder/verzorger stopgezet worden. Per individu besluit het zwembad of er geld terugbetaald wordt wanneer er minder dan 24 maanden zwemles is gevolgd

 

 

 1. Hebt u vragen?

U mag vragen stellen bij de receptie of u neemt contact op met het zwembad:

Voor vragen kunt u terecht bij de receptie,

De Slag:

Bel: 0523 – 289465

Mail: info@deslaghardenberg.nl

De Kiefer

Bel: 0523-610123

Mail: info@dekiefer.nl

 

 1. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf het moment dat een kaartje of abonnement wordt gekocht bij het zwembad. Bij het kopen daarvan verklaart de koper het eens te zijn met deze  voorwaarden. De directie mag de voorwaarden altijd veranderen.